Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա…

Նուկլեինաթթու (միջուկ), բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություն, կենսապոլիմեր (պոլինուկլեոտիդ), որը կազմված է նուկլեոտիդներից։ Նուկլեինաթթուներ դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն (ԴՆԹ) և ռիբոնուկլեինաթթուն (ՌՆԹ) առկա են բոլոր կենդանի օրգանիզմների բջիջներում։ Նրանք կարևորագույն դերն ունեն ժառանգական ինֆորմացիայի պահպանման, փոխանցման և իրականացման մեջ։Պարունակվում են բոլոր օրգանիզմների բջիջներում։ Նուկլեինաթթուները հայտնաբերել է շվեյցարացի գիտնական Ֆրիդրիխ Միշերը (1868)։Նուկլեինաթթուների մոլեկուլները, նուկլեոտիդներից բաղկացած, երկար պոլիմերային շղթաներ են։ ՌՆԹ-ի կազմի մեջ որպես ածխաջուր մտնում է ռիբոզը, իսկ ազոտային հիմքերն են՝ ադենինը, գուանինը, ցիտոզինը և ուրացիլը, իսկ ԴՆԹ-ն կազմում են համապատասխանաբար դեզօքսիռիբոզը և ադենինը, գուանինը, ցիտոզինը, թիմինը։ Նուկլեինաթթուներում փոքր քանակությամբ հանդիպում են նաև պուրինների և պիրիմիդինների այլ ածանցյալներ՝ մինորային թթվեր։

Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Ինքնաստուգում #1

1.Ո՞ր  շարքում   են    նշված   միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

 1. Քանի՞ նյութ  է  ներկայացված  հետևյալ  բառակապակցություններում.  ջրի  կաթիլպղնձե   թաս,  ալյումինե  կաթսա,   ռետինե  գնդակ,  պղնձե  կուժսառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)  3                                         2)  6                                           3)  4                                        4) 5

3. Նշվածներից ո՞ր շարքում   են   գրված  միայն   օրգանական   նյութեր.
     1) 
 ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ
    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ
    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային  վիճակում  կարող  է  գտնվել  սնդիկը.

 1. միայն պինդ  վիճակ
 2. միայն  գազային վիճակում
 3. միայն  հեղուկ  վիճակում
 4. բոլոր  երեք  վիճակներում

 5.  Որքա՞ն է ոսկու   ձուլակտորի   զանգվածը,  որի   ծավալը  2 սմ էիսկ  ոսկու              խտությունը  19,3 գ/սմ3 է.

     1) 38,6գ                                 2) 9,65գ                                3) 3,86գ                                4) 1,93գ

6. Ո՞ր  շարքում են  գրված  միայն  բարդ  նյութերի  բանաձևեր.

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                                 3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                                 4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

7. Ո՞ր  շարքում  են  առկա  միայն  կովալենտային  կապերով  միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

8. Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդները, հիմքերը, թթուներն  ու   աղերը, նշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.                                                           , ,  , ,  ,  , ,   , , , , , , , , , , ,

      Օքսիդ        Հիմք          Թթու              Աղ
 Na2O

BaO

CO2

Al2O3

MgO

SO3

Ca(OH)2

Fe(OH)2

NaOH

 Al(OH)3.

 

 

HNO3

HCl

H2SO4

H3PO4.

 

 

AgNO3

NaHCO3

K2SiO3

NaCl

CaCl2

CuSO4.

 

 1. Ո՞ր  շարքում  է գրված  ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածիներկաթ  և  ազոտ   քիմիական    տարրերի  նշանները.

    1)  F, C, P, Si, Na
    2)  O, C, Li, K, Ba
    3)  P, O, C, Fe, N
    4)  K, Na, P, Fe, C

10. Ո՞ր տարրական  մասնիկներից   է  կազմված  ատոմը.
    1)  միայն էլեկտրոններից
    2)  նեյտրոններից  և  էլեկտրոններից
    3)  պրոտոններից, էլեկտրոններից  և  նեյտրոններից
    4)  միայն պրոտոններից

 1.  Բնութագրեք հետևյալ ….  տարրի ատոմը  ըստ  հետևյալ  սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը

Al
բ կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝

Z=13 ; +13
գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)

պրոտոնների-27, նեյտրոնների-14, էլեկտրոններ-27

դ)  պարբերության  համարը, լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը

3(3,8,2)

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը

խումբը-երրորդ, գլխավոր ենթախումբ

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

3s23p1

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

+13 I-2,II-8,III-3 

ը ո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`

մետաղակա՞ն

ոչ մետաղական                                                                           

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ

Al

ժ Կատարեք  հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները

օքսիդում:

 

 

 1. Համապատասխանեցրեք նյութի  հատկությունները  և  անվանումը.   
                                             Հատկությունները             Անվանումը
  աբնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկ

    բջրում  լավ  լուծվող  պինդ  նյութ

     գմետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ

     դջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ

    1) կավիճ       2) սախարոզ

   3) քացախաթթու

   4) թթվածին

   5)  քլոր

   6)  յոդ

Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա․․․

Ալյումին
aluminum.png
Ատոմի կառուցվածքը

Ալյումինը IIIA խմբի տարր է, ուստի ատոմի արտաքին էներգիական մակարդակում առկա է երեք էլեկտրոն, որոնցից երկուսը զույգված են: Միացություններ առաջացնելիս՝ այդ ատոմը հիմնական վիճակից հեշտությամբ անցնում է գրգռված վիճակի, որին համապատասխանում են չզույգված երեք էլեկտրոն:
Միացություններում ալյումինի օքսիդացման աստիճանը գրեթե միշտ +3-ն է:
Untitled.png2015.png
Ալյումինը բնության մեջ
Բնության մեջ ալյումինը ամենատարածված մետաղական տարրն է: Ազատ վիճակում չի հանդիպում: Ալյումին պարունակող հիմնական հանքանյութերն են՝
Boksit.jpg  2088359.jpg
Բոքսիտ՝ Al2O3nH2O               Կավ՝ Al2O32SiO22H2O
Ֆիզիկական հատկությունները
067_original.jpg
Ալյումինը թեթև մետաղ է (ρ=2,7գ/սմ³), արծաթափայլ, հալման ջերմաստիճանը՝ 660, եռում է 2450 ջերմաստիճանում, օժտված է մեծ էլեկտրա- և ջերմահաղորդականությամբ: Պլաստիկ է. մետաղական ալյումինից հեշտությամբ լար է ձգվում և փայլաթիթեղ գլանվում: Հալված ալյումինը լուծում է այլ մետաղներ և ոչ մետաղներ` թեթև ու կայուն համաձուլվածքներ առաջացնելով:
Քիմիական հատկությունները
Ալյումինը շատ ակտիվ մետաղ է․ մետաղների ակտիվության շարքում տեղադրված է անմիջապես ալկալիական և հողալկալիական մետաղներից հետո:
4-w958-03.pngshablon.png1v.pngdaragon.png1.png
Ոչ մետաղների հետ ալյումինը հեշտությամբ է փոխազդում` հատկապես փոշի վիճակում: Ռեակցիան սկսելու համար տաքացում է պահանջվում, բայց հետո ընթանում է արագ` անջատելով մեծ քանակությամբ ջերմություն.
Օրինակ
2AI+3Br2=2AIBr3 բրոմիդ2AI+3S=AI2S3 սուլֆիդ4AI+3C=AI4C3 կարբիդ2AI+N2=2AIN նիտրիդ
Ալյումինի փոշին յոդի հետ փոխազդում է սենյակային ջերմաստիճանում՝ միայն ջրի առկայությամբ, որը կատալիզատորի դեր է կատարում:
maxresdefault.jpg
2Al+3I2=2AlI3
Ալյումինն օդում շատ կայուն է և սովորական ջերմաստիճանում փոփոխության չի ենթարկվում, քանի  որ այդ պայմաններում ալյումինի մակերեսը պատվում է շատ կայուն օքսիդային թաղանթով, որը պաշտպանում է մետաղը հետագա օքսիդացումից:
Սակայն ալյումինի փոշին կամ բարակ թիթեղը, մինչև 700 տաքացնելիս, այրվում է` արձակելով օքսիդի շիկացած շիթեր:
beng_31122016.jpg
4AI + 3Օ2 = 2AI2Օ3
Սենյակային ջերմաստիճանում ալյումինը ջրի հետ չի փոխազդում օքսիդային շերտի պատճառով: Սակայն այդ թաղանթը վերացնելիս ալյումինը փոխազդում է ջրի հետ` հիդրօքսիդ առաջացնելով.
2AI + 6H2O = 2AI(OH)3 + 3H2↑⏐
Ալյումինը լավ լուծվում է նոսր թթուներում:
Օրինակ
2AI + 6HCI = 2AICI3 + 3H2
Խիտ ծծմբական թթվի և ալյումինի միջև բարձր ջերմաստիճանում ընթանում է օքսիդավերականգնման ռեակցիա.
2AI + 6H2SO 4 = AI2(SO4)+3 3SO2  + 6H2O

Ալյումինը լուծվում է ալկալու լուծույթում` անջատելով ջրածին.

2AI + 2NaOH + 2H2O = 2NaAIO2 + 3H2

Ալյումինի միացությունները.
Ալյումինի օքսիդ՝Al2O3                                               Ալյումինի հիդրօքսիդ՝Al(OH)3

 

alumina-1.jpg  20151116095633512.jpg
Ալյումինի օքսիդը երկդիմի օքսիդ է, ուստի փոխազդում է և՛ թթուների, և՛ հիմքերի հետ.
AI2O 36HCI = AICI3 + 3H2OAI2O 32NaOH  = 2NaAIO2 + H2O
Al(OH)3-ը՝ երկդիմի հիդրօքսիդ է, հետևաբար հեշտությամբ լուծվում է և՛ թթուներում, և՛ հիմքերում.
Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2OAl(OH)3+NaOH=Na[Al(OH)4]
Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Նյութերի հատկությունը ֆիզիկական և քիմիական ֆիզիոլոգական հատկությունները

 • Ատոմի կառուցվածք

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է։Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է։էլեկտրաչեզոք նշանակում է ատոմի ներսում գտնվող տարրական մասնիկների դրական և բացասական թվերը իրար հավասար են։Ատոմը կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից և միջուկի շուրջը պտտվող բացասական լիցքավորված էլեկտրոններից։

 • Քիմիական տարրերի պարբերական օրենք
Մենդելեևը տարրերի համակարգման հիմք ընդունեց տարրի ատոմային զանգվածը՝  որպես ճշգրիտ չափելի ու կասկած չհարուցող հիմնարար քանակական հատկանիշ:

Նրան հաջողվեց բացահայտել տարրերի ատոմային զանգվածի ու քիմիական հատկությունների միջև առկա համընդհանուր պարբերական կապը:

Մենդելեևը 63 հայտնի տարրերի համար կազմեց առանձին քարտեր՝ գրանցելով յուրաքանչյուր տարրի և նրա միացությունների վերաբերյալ առավել կարևոր տեղեկությունները` քիմիական նշանը, անվանումը, բնույթը, հարաբերական ատոմային զանգվածը, օքսիդների, հիդրօքսիդների, բնորոշ աղերի  բանաձևերը և այլն:
Օրինակ ՝․
Նատրիում   11
 Na
Na2O – օքսիդ,պինդ  
NaOH – հիմք
NaCI– քլորիդ
Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են այդ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:
 • Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը՝ աղյուսակաը

Ատոմի սահմանումը

Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության մասնիկների արդյունքն է։Ներկայումս հայտնաբերվաց է 300 տարրական մասնիկ։

Ատոմի բաղադրությունը

Պրոտոն-P<-1,+1>

Նեյտրոն-o1n

Էլեկտրոն-e

Իզոտոպներ

Մակրո տարրեր-C, H, O, N, P, S

Միկրո տարրեր-Fe, Na, Cl, Mg, Ca, Br, I, F, Cu, Zn, Mn, Ag, Au.

H<1,+2>-պրոտիում⇒Z=+1

H<2,+1> (D)-դեյտերիում⇒Z=+1

H<3,+1>(T)-տետրիում⇒Z=+1

Միջուկում  որոշում է նետրոնների թիվը։N=A-Z

 

 

Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Թթվածին

Թթվածինը երկրագնդի վրա ամենատարածված տարրն է: Երկրակեղևում այդ տարրի զանգվածային բաժինը 47,2 % է: Բնության մեջ թթվածին տարրը հանդիպում է  երեք կայուն իզոտոպների ձևով`  016(99,8%),  017և0:18
Թթվածին տարրի բնութագիրը`
 
Հայերեն անվանում Լատիներեն անվանում Քիմիական նշան Քիմիական
նշանի արտասանություն
Հարաբերական ատոմային զանգված (Ar)
Օքսիդացման աստիճանը
միացություններում
Թթվածին Oxygenium       Օ         Օ 15,999416 Հիմնականում՝ 2,պերօքսիդներում՝ 1,ֆտորի հետ միացություններում՝
+1 և +2
Թթվածինը պարբերական համակարգում գտնվում է երկրորդ պարբերության Vl խմբի գլխավոր ենթախմբում: Կարգաթիվը  8 է, միջուկի լիցքը՝ +8: Թթվածնի ատոմում առկա 8  էլեկտրոնները ըստ էներգիական մակարդակների բաշխված են հետևյալ կերպ՝ առաջին մակարդակում` 2 էլեկտրոն, իսկ երկրորդում (արտաքին)` 6:  6 էլեկտրոններից միայն երկուսը զույգված չեն: Ատոմին չի բավականացնում ընդամենը 2 էլեկտրոն մինչև կայուն օկտետի առաջացումը:

Թթվածինը  միացություններում երկվալենտ է:
th.jpg
          Թթվածնի ատոմի կառուցվածքը
Թթվածին պարզ նյութի բնութագիրը`
 
Թթվածինն ազատ վիճակում առաջացնում է երկու պարզ նյութ` երկթթվածին կամ պարզապես թթվածին՝ Օ2, և եռթթվածին կամ օզոն՝  Օ3:
th (3).jpgth (1).jpg
 Թթվածնի մոլեկուլի մոդել       Օզոնի մոլեկուլի մոդել
Թթվածին պարզ նյութի մոլեկուլի  գրաֆիկական բանաձևն է՝  O=O: Մոլեկուլում կապն ատոմների միջև կրկնակի է, կովալենտային ոչ բևեռային:

 

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ Mr (Օ2=32
Մոլային զանգվածը՝ M(Օ2=32գ/մոլ:
Մոլային ծավալը նորմալ պայմաններում՝ Vm=22,4 լ/մոլ է:
Թթվածին պարզ նյութը կազմում է օդի 1/5 մասը  կամ ծավալի 21  տոկոսը: Օդի թթվածինը հիմնականում ծախսվում է նյութերի այրման, օքսիդացման, օրգանական նյութերի նեխման և կենդանի օրգանիզմների շնչառության վրա: Սակայն, ծախսված թթվածինը վերականգնվում է լուսասինթեզով:
Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

ԹԹՎԱԾԻՆ

 • Թթվածնի անձնագրի կազմումը 
 1. Թթվածնի անձնագրի կազմումը`O
 2.  Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը O2
 3. Քիմիական նշանը-O
 4.  Քիմիական բանաձևը
 5. Հարաբերական ատոմային զանգված՝Ar=16
 6. Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr=32
 7. Իզոտոպները—16O,17O,18O
 8. Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը-8պարբերությունը-2խումբը-6, գլխավոր
 9. Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը 8 պրոտոն, 8 նեյտրոն և 8 էլեկտրոն
 10. Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը  -2 +2
 11. Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը  2,65x,166×10-26
 12. Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ
 • Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները      

Թթվածինը անգյունանհոտանհամ գազ է։ Շատ վատ է լուծվում ջրում։ -183 աստիճանում հեղուկանում, -219 աստիճանում պնդանում է։ Հեղուկ թթվածինը կապույտ գույնի էձգվում է մագնիսի միջոցով։ Օդից ծանր է։ Հարյուր ծավալում ընդհամենը երեք ծավալ։ 

Անհրաժեշտ է շնչառության համար։ Նպաստում է այրմանը։ Այն օքսիդացման ռեակցիաներըորոնց ժամանակ անջատվում են լույս և ջերմություն կոչվում են այրման։ 

 •  Թթվածնի կիրառումը
 • Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
 • Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:
Posted in Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա.տնային աշխատանք

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը՝

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է խիստ որոշակի հատկություններով,կառուցվածքով,զանգվածով օժտված:Նյութերը բաժանվում են`պարզ և բարդի:

Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:

Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչմետաղների:

Մետաղները, բացի սնդիկից պինդ են,պլաստիկ են,ունեն մետաղցական փայլ,ունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,արըաքին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար կորցնում են էլեկտրոնները առաջացնելով դրական իոններ:

Ոչմետաղները,եթե պինդ են փխրուն են,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են,չունեն փայլ,չունեն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն,չունեն մետաղական փայլ,վերջին շերտում ունեն չորսից ծատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ընդունուն են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:

Բարդ նյութերը բաժանվում են`օքսիդների,թթոիների,հիմքերի և աղերի:

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է:

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Աղեր են կաչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազվված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կաղմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:

Թթուները`

HCl-աղաթթու-քլորիդ

HNO3-ազատակսն թթու,նիտրատ

H2SO4-ծծմբական թթու,սուլֆատ

H2CO3-ածխաթթու,կարբոնատ

H2SO3-սիլիկաթթու,սիլիկատ

H3PO4-ֆոսֆորական թթու,ֆոսֆատ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1. Առանձնացնել տրված նյութերը՝ Fe,SO2, HCl, NaCl, BaO, P, Ba(OH)2, Al, H2CO3, Al2O3, Al(OH)3, H2SO4, Fe2O3, HNO3, KNO3, CaCO3, CaO, S, Cl2, MgO, Mg(NO3)2 աղյուսակում և անվանում`

Օքսիդ Թթու Հիմք Աղ Տարր
BaO NaCl Ba(OH)2 H2CO3 P
Al2O3 Mg(NO)3 Al(OH)3 CaCO3 Al
Fe2O3 S
HNO3 Cl2
KNO3
CaO
MgO

2. Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Կալիումի կարբոնատ – KCO3

Մագնեզիումի ֆոսֆատ – MgPO4

Ալյումինի սուլֆատ – AlSO4

Բարիումի սիլիկատ – BaSO3

Երկաթի (II) ֆոսֆատ – FePO4

Երկաթի (III) սուլֆատ – FeSO4

Ցինկի քլորիդ – ZnCl

Կալցիումի ֆոսֆատ – CaPO4

Մագնեզիումի նիտրատ – MgNO3

3. Լրացրեք բաց թողնված բառերը`

Օքսիներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են երկուտարրի ատոմներից, որոնցից մեկն է թթվածինը, որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2:

Թթուները այն բարդ նյութերն են,որոնք կազմված ենջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված ենմետաղի ատոմներից և հիդրօսո խմբերից:

4. Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում և անվանել`

N2O – N2O2

MgO – Mg2O1

Fe2O3 –Fe6O4

MnO2 – Mn2O1

Cl2O7 – Cl7O2

P2O3 – P3O1

SO3 – S6O2

SO2 – S4O2

K2O – K2O2

FeO – S2O1

5. Հաշվել մեկ ածխածնի (IV) օքսիդի, ծծմբական թթվի, ալյումինիումի հիդրօքսիդի, մագնեզիումի նիտրատի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

Ածխածնի (IV) օքսիդի – 

Ծծմբական թթվի –

Ալյումինիումի հիդրօքսիդի –

Մագնեզիումի նիտրատի –