Posted in English, Uncategorized

Interesting Facts about Armenia…

Картинки по запросу interesting facts about armenia

1. Chess is a compulsory subject in schools.

In Armenian schools all students have to take chess as a compulsory subject and there are even exams for it!

2. Armenia was the first country which adopted Christianity as a state religion.

Christianity was adopted in Armenia in 301 AD, as a state religion. Today, 97% of the population are Christians and Armenia has one of the most beautiful churches in the world. The country was converted to Christianity back in 301AD by St Gregory Enlightener and since then, many churches have been built under his name. There are so many beautiful churches in Armenia, here is the list of the top 10 most beautiful churches in Armenia.

3. Armenia is one of the only mono ethnic countries in the world.

97% of the people living in Armenia are Armenians and the remaining small percentage is made up of different ethnic minorities such as the Yezidis, Russians, Ukranians, Kurds, and more.

4. The first church in the world was built in Armenia.

Holy Etchimiadzin was the first state church built in the world back in the early 4th century. This place is also the headquarter of all the churches in Armenia and it’s one of the most visited pilgrimage site in the world.

5. An estimated 1.5 million Armenians were killed during the Genocide.

The genocide refers to the mass killings of Armenians that began under Ottoman rule in 1915. On the 24th of April in 2015 the 100th year anniversary of the genocide was marked. There is also a Genocide museum in Yerevan. The genocide happened during and after the First World War where more than 1.5million Armenians were brutally killed without any mercy by the enemy. The genocide happened in 3 phases, the first was when all the men were being called out to join the army and then killed (so that the rest of the population will not have any males to protect them), then next was the killing of all women, elderly and children, and the last was the intellectuals.

6. Armenia is one of the oldest wine producing country in the world.

Armenia is one of the oldest country that produces wine in the world. It’s attributed to its blessed location of being on the fertile valleys of Mt Ararat where high quality grapes could be grown.

7. Armenians bake their lavash underground in a tonir.

A tonir basically refers to an underground earth oven.  Armenians love to eat lavash which is a thin layer of flat chewy bread that’s made from flour, salt and water and baked in a tonir. Lavash can be kept for 1 year without turning bad. So  the local women usually bake the lavash in bulk and then store them to eat slowly for the next few months. Armenians cannot imagine having their meals without the bread! (Even if they’re eating rice, they need to eat bread with it too!).

8. The entire country worships Mt Ararat which is also the national symbol of Armenia.

Mt Ararat protected Armenia from a super strong earthquake! They also believe that the peak of Mt Ararat was where Noah’s ark was found. But sadly, Mt Ararat is not even within the territory of Armenia at the moment.

9. The apricot is one of the symbols of Armenia.

The flag on the right in the photo below belongs to Armenia and the orange colour of the flag actually symbolises the apricot! That’s how significant apricots are to Armenia! And when you walk through the markets, you’ll find vendors selling apricots of all sort from dried apricot, fresh apricot, apricot flavoured wine, apricot juice and anything else that you can think of!

10. Yerevan is also known as the “pink city”.

Yerevan is the most beautiful “pink city’ that you have ever seen,the buildings are all made of naturally coloured volcanic rocks of various shades of pink, hence giving her the name “pink city”. Visitors of the Armenian capital can enjoy walking the city streets and see many historical and cultural sights. Quite a number of cozy parks and public gardens accentuate 106 various colors and shades of tufa stone, the main construction material used in Yerevan.

11. There’s a ‘stork village’ here in Armenia!

On the  way to the Noravank Church there is a village with a whole row of long wooden poles lined up neatly along the road and a huge stork’s nest on the top of each pole! It is so amazing! These storks migrate to warm places every year before the winter arrives and returns when it’s spring! In spring some of the storks arrive back home to their nest. It is such a cute sight! Also, the nests are so huge that some other smaller birds such as sparrows make their own little nest out of the huge stork’s nest!

Posted in Հայոց լ․ նոյեմբեր, հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու 22.11.2019

Վերաբերմունքային խոսքի մասեր.

Վերաբերականներ՝ գնահատողական վերաբերմունք.

 1. հաստատական-այո՛, անխոս, իհարկե, անշուշտ, անպայման, անտարակույս, ինչո՞ւ չէ…
 2. ժխտական-ո՛չ, չէ՛, բնավ
 3. երկբայական-ասես, արդյոք,, գուցե, դժվար թե, թերևս, ինչպես երևում է…
 4. գնահատողական-ափսոս, ավաղ,  հազիվ թե, հավանաբար…
 5. սաստկական-անգամ, էլ, իսկ, մանավանդ, հենց, անգամ, մինչև իսկ…
 6. սահմանափակման-գեթ, գոնե, միայն, թեկուզ, լոկ, սոսկ… և այլն։

Առաջադրանք. Գտի՛ր վերաբերականները.

Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի,
Մա՞հն է արդյոք-երկբայական, թե նի՞նջը քեզ
Պատել, պայծառ Նաիրի։

Վտարանդի, երկրում աղոտ,
Լուսեղ, քեզ եմ երազում,
Եվ հնչում է, որպես աղոթք
Արքայական քո լեզուն։

Հնչում է միշտ խոր ու պայծառ,
Եվ խոցում է, և այրում,
Արդյոք-երկբայական բոցե վարդե՞րդ են վառ,
Թե՞ վերքերն իմ հրահրուն։

Ահով ահա կանչում եմ քեզ
Ցոլա, ցնորք Նաիրի՛, —
Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի…

Ձայնարկություն՝ զգացմունք, կոչ, նմանաձայնություն արտահայտհող բառեր.

ա՜, ա՜խ, է՜հ, հե՜յ, տո՛, ուռա՜, վա՞յ, ջու-ջու, փըխկ, խըշշ, հո, դե…

Առաջադրանք. տեքստից գտիր վերաբերականներն ու ձայնարկությունները.

— Էդ հո էշն է,— խոսեց քեռի Անդրիասը։— Գելն էշի հետ խաղում է, խաղում ու ականջներն իրեն քաշում, առաջը փախսը հարում։ Էշն ընկնում է ետևիցը, իբրև թե հալածում է։ Էսպես հեռացնում է, հասցնում մի ապահով տեղ ու ետ դառնում ուտում․․․ Դրա համար էլ ասում են՝ «Իշի գերեզմանը գիլի փորն է»։
— Ոչխարն էլ է գիլի ետևիցն ընկնում,— նկատեց մի ուրիշը։
— Հենց գելն էլ էդ երկուսին՝ էշին ու ոչխարին, ամենից շատ է սիրում։
— Իսկ ամենից քիչ մոտենում է խոզին ու գոմշին։
— Բա իծի՞ն։
— Պա՜, իծի բանը ծիծաղ է։ Խամ գելն իծին բռնած ժամանակը՝ էծը էնպես է ճղղում, որ գելը թող է անում, փախչում։
— Բայց մի՞թե գելն էդքան անվախ ու համարձակ մոտենում է գյուղին,— հարց տվի ես։

2. Ընդգծված բառերը վերլուծիր ձևաբանորեն։

 Խոսեց – բայ,IIIդեմք,եզ․թիվ,անցյալ ժամ․

Առաջը – կապ,կրավորական

Հեռացնում է – բայ, IIIդեմք,եզ․թիվ,ներկա ժամ․

Ապահով – ածական,բաղադրյալ

Մի ուրիշը – դերանուն,անորոշ

Խամ – ածական,պարզ

Բռնած – դերբայ,հարակատար

Է – բայ,օժանդակ

Փախչում – չեզոք բայ,

Էդքան – դերանուն,ցուցական

Համարձակ – ածական,բաղադրյալ

Ես –դերանուն,անձնական,I դեմք,եզ․ թիվ

Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Գրականություն․․․

Գրականություն

Կարդում ենք արևմտահայերեն

 • Կարդացածդ ստեղծագործություններից ամենահավանածդ հատվածներն առանձնացրու, փորձիր բարձրաձայն ներկայացնել ընկերներիդ։

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Նըման բոցերու
Ցորենն է բըռնկեր`
Առանց այրելու:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Քառաշար հասկեր
Քառաշար սաթով
Արև՛ են հագեր։

 • Ընտրիր ստորև բերված բանաստեղծների ստեղծագործություններից մեկը, սովորիր ճիշտ կարդալ։

Դանիել Վարուժան.

Հասուն արտ

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Նըման բոցերու
Ցորենն է բըռնկեր`
Առանց այրելու:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Երկինքն է կըրակ.
Հողը խորխոլած
Ծըղոտներուն տակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Քառաշար հասկեր
Քառաշար սաթով
Արև՛ են հագեր:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Բոռ, մեղու, պիծակ,
Քիստերուն մեջեն
Կ’անցնին զերդ փայլակ:

Արտըս ոսկո՜ւն է…
Մերթ կ’ելլե, հովեն,
Դեղձանիկ մը, թի՛ռ,
Ոսկեծուփ ծովեն:

Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ,
Օ՜ր տուր, հասո՛ւն արտ,
Գամ ոսկիդ հնձեմ
Մանգաղով արծաթ:

 • Վերածիր ընտրածդ բանաստեղծությունն արևելահայերենի։

Արտս ոսկեգույն է․․․

Նման կրակին

Ցորեն է բռնկվում էր

Առանց այրվելու։

Արտս ոսկեգույն է․․․

Երկինքն է կրակ․

Հողը փխրեցված

Ծղոտների տակ։

Արտս ոսկեգույն է․․․

Չորս շարքով հասկեր

Չորս շարքով սաթեր

Արևն է հագել։

Արտս ոսկեգույն է․․․

Բոռ, մեղու, պիծակ

Մեղվի փշի մեջ

Կանցնի խայթոց կայծակ

Արտս ոսկեգույն է․․․

Մերթ կհելնի հովեր

Դեղձանիկը

 • Քեզ անծանոթ բառերի նշանակությունը պարզիր և մտապահիր դրանք։

Խրխոլած-փխրեցված

Քառաշար-չորս շարք կազմող

Քիստեր-փուշ

Փայլական-կայծակ

 • Հետազոտիր քո ընտրած բանաստեղծի կենսագրությունը։ Նախապատրաստվիր ցուցադրությամբ (պրեզենտացիայով) ներկայացնելու նրան և ընտրածդ բանաստեղծությունը։