Posted in English, Uncategorized

Homework…

Leisure – free or unoccupied time

Entertainment – something that serves for amusement

Opportunity – a favorable position or chance

Occupation – a job or profession

Calm – not excited, nervous or troubled

Intelligent – able to think, understand, and learn things quickly and well

Brave – willing to do things witch are difficult or dangerous

Independent – free from outside control

Miniature – a model or copy of something on a very small scale

Signature – the name of a person or a sign representing his name, marked by himself

Adventure – an exciting or dangerous experience

Gesture – a movement of part of the body to express an idea or meaning

Tornado – a violent storm with very strong winds

Flood – an overflow of a large amount of water beyond its normal limits

Snowstorm – a heavy fall of snow, especially with a high wind

Breeze – something that is dangerous for children

Request – an act of asking politely or formally for something

Refusal – an act of saying ‘no’ to an invitation, offer, etc.Advice – a suggestion about what somebody should do in a particular situation

Response – a spoken or written answer

Service – the action of helping or doing work for someone

Catalog – a book that contains pictures of things that are on sale

Brand – a product or group of products that has its own name

Purchase – something that you buy

Lie – a statement that is not true

Compliment – a polite expression of praise or admiration

Flattery – a false insincere praise

Prize – an award given to the winner

Contract – a written legal agreement between two people or organizations

Quarrel – an angry argument

Discussion – the process of talking something over

Trial – hearing and judging a person or case in a court

Conversation – an informal talk between people

Exclamation – an emphatic or excited cry

Utterance – the act or process of speaking or expressing in words

Argument – an exchange of opposite views, typically an angry one

Ordinary – of common or established type, usual

Strange – odd, unusual, or extraordinary

Human – relating to or characterizing people

Hostile – showing string dislike

Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն․․․

Բջջի բաժանումը։Միթոզ

Միտոզը բջջի կորիզի բաժանումն է` քրոմոսոմնների թվի պահմանմամբ: Միտոզը բջջային ցիկլի մի հատվածն է, սակայն այն բավականին բարդ է և իր մեջ ներառում է հինգ փուլեր`պրոֆազ, պրոմետաֆազ, մետաֆազ, անաֆազ, տելոֆազ: Քրոմոսոմների կրկնորինակների ստեղծումը կատարվում է ինտերֆազի ժամանակ և միտոզի փուլում քրոմոսոմները արդեն կրկնապատկված են: Մարդու և կենդանիների բջիջներում սկվում է ցենտրիոլների հեռացումը, ձևավորվում են բաժանման բևեռները:
Պրոմետաֆազը սկսվում է բջջի կորիզի թաղանթի քայքայմամբ: Քրոմոսոմները սկսում են շարժվել, նրանց ցենտրոմերները կոնտակտի մեջ են մտնում ցենտրիոլների միկրոխողովակների հետ, իսկ բևեռները շարունակում են իրարից հեռանալ:
Մետաֆազի ընթացքում քրոմոսոմների շարժումը դադարում է, նրանք տեղավորվում են բջջի այսպես կոչված հասարակածի վրա` բևեռներց հավասարաչափ հեռավորության վրա, մի հարթության մեջ` առաջացնելով մետաֆազային թիթեղիկ: Կարևոր է նշել, որ այս դիրքում նրանք մնում են բավականին երկար ժամանակ, որի ընթացքում բջջի մեջ կատարվում են նշանակալից վերփոխումներ, որից հետո միայն կարող է տեղի ունենալ քրոմոսոմների իրարից հեռացումը: Այս է պատճառը, որ մետաֆազը ամենահարմար պահն է քրոմոսոմնների քանակի հաշվարկման: Անաֆազի ընթացքում քրոմոսոմները հեռանում են իրարից դեպի հանդիպակած բևեռներ. վեջինները նույնպես շարունակում են իրարից հեռանալ: Տելոֆազում արդեն առանձնացված քրոմոսոմների խմբերի շուրջ ձևավորվում են բջջի կորիզների թաղանթներ, որոնք ապակոնդենսացվում են և առաջացնում են երկու դուստր կորիզներ:

doctors-am-mitoz