Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Д/З 13.11.2019

Урок 1

Домашнее задание:   

 1. задание «Путаница».

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: Крокодил в мешке. Как с совы вода. Утиная песня. Тигриная доля. Конское упрямство. Стреляный петух. Подложить барана. Барсучья услуга.

 1. Утиная песня (лебединая песня).
 2. Крокодил в мешке (кот в мешке).
 3. Как с совы вода (как с гуся вода).
 4. Подложить барана (подложить свинью).
 5. Стреляный петух (стреляный воробей).
 6. Тигриная доля (львиная доля).
 7. Барсучья услуга (медвежья услуга).
 8. Конское упрямство (ослиное упрямство).

 

 1. Задание «Кто больше?»

 

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово:

нос

 • Клевать носом
  Крутить носом
 • Нос воротить

 рука

 • Быть под рукой – быть доступным, быть в непосредственной близости.
  Греть руки – пользоваться положением.
  Держать в руках – не давать воли, держать в строгом повиновении.
  Как рукой сняло – быстро исчезло, прошло.

голова

 • Без головы – о глупом человеке, не обдумав, безрассудно делать что-либо.
 • Ветер в голове – ненадежный человек.
  Вылетело из головы – забыл.
 • Вбить в голову – внушить кому-либо, что – либо.
 • Висеть над головой – нуждаться в неотложном выполнении.

глаз

 • Видно невооруженным глазом – сразу заметно
 • Как бельмо на глазу – мешает
 • Бросается в глаза – очень заметный
 • С глазу на глаз – наедине

палец

Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա դասարանական աշխատանք․․․․

Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները

Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,  CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

 • դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:
 • որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները
 • գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի  կամ  թթուների բանաձևերը
 • գրել  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից սովորեք ՙՙԱնօրգանական նյութերն  և դրանց  դասակարգումը  և օքսիդները                                               (11-ից 16 էջերը) և  կատարեք 12  և  18  էջերի առաջադրանքները

Հարցեր և վարժություններ

3. Ո՞ր նյութերն են համարվում էլեկտրոլիտներ: Առաջարկե’ք էլեկտրոլիտների նվազագույնը երեք օրինակ:

Էլեկտրոլիտներն այն նյութերն են, որոնց ջրային լուծույթները էլեկտրական հոսանք են հաղորդում (II կարգի հաղորդիչներ), օրինակ` թթուները, հիմքերը և աղերը:

4. Ո՞ր նյութերն են համարվում ոչ էլեկտրոլիտներ: Առաջարկե’ք ոչ էլեկտրոլիտների նվազագույնը երեք օրինակ:

Ոչ էլեկտրոլիտներն այն նյութերն են, որոնց ջրային լուծույթներն էլեկտրական հոսանք չեն հաղորդում, օրինակ` օրգանական միացությունների մեծ մասը, ինչպես նաև` մի շարք անօրգանական նյութեր՝ թթվածինը (O2), ազոտը (N2), ազոտի (I) օքսիդը (N2O) և այլն:

5. Ջրում լուծել են հետևյալ գազերը` ֆտորաջրածին (HF), թթվածին (O2), ազոտ (N2), ծծմբի (IV) օքսիդ (SO2): Թվարկված գազերից որի՞ լուծույթներն էլեկտրական հոսանք չեն հաղորդում:

HF

6. Պինդ վիճակում գտնվող հետևյալ նյութերից երկու սյունակով դո՛ւրս գրեք համապատասխանաբար էլեկտրական հոսանքի հաղորդիչներն ու ոչ հաղորդիչները՝ պղինձ, փայտ, ալյումին, կալցիումի ֆտորիդ, բամբակ, երկաթ, մարմար, արծաթ, կալիումի բրոմիդ, նատրիումի հիդրօքսիդ:

 • կալցիումի ֆտորիդ-ոչ հաղորդիչ
 • կալիումի բրոմիդ-հաղորդիչ
 • նատրիումի հիդրոքսիդ-հաղորդիչ
 • երկաթ-որ հաղորդիչ

Հարցեր և վարժություններ

Էջ 12 Վարժ. 1

Օրգանական են կոչվում են այն բարդ քիմիական միացությունները, որոնց կազմի մեջ մտնում է ածխածին: Բացառություն են կազմում կարբիդները, ցիանիդները, կարբոնատները, ածխածնի օքսիդը, որոնք անօրգանական նյութեր են: Օրգանական նյութերն ունեն կենդանական կամ բուսական ծագում: Օրգանական նյութեր են.

— ճարպերը՝ կենդանական և բուսական,
— ամինաթթուները, որոնք սպիտակուցների կառուցվածքային «աղյուսիկներն» են,
— գլյուկոզը, ֆրուկտոզը, այլ շաքարները,
— մրջնաթթուն, քացախաթթուն, մրգերում և բույսերում պարունակվող այլ թթուները,
— բնական գազը, նավթը և դրա թորման արգասիքները՝ բենզինը, կերոսինը,
— ածխաջրածինները՝ պրոպանը, բութանը, ացետիլենը,
— էթիլ սպիրտը,
— ացետոնը:
Էջ 12 Վարժ. 2
Na(OH) — նատրիումի հիդրօքսիդ
H2SO4 — ծծմբական թթու
Fe2O3 — երկաթի երրորդ աստիճանի օքսիդ
NaCl — կերակրի աղ
HCl — քլորաջրածին
MgSO3 — մագնեզիումի սուլֆիդ
KNO3 — կալիումի նիտրատ
CO2 — ածխաթթու գազ
SiO3 — սիլիկաթթու
NaHCO3 — խմելու սոդա
Էջ 12 Վարժ. 3
Անօրգանական նյութերը բաժանվում են օքսիդների, թթուների, հիմքերի և աղերի: Օքսիդներ են կոչվում երկու տարրից կազմված այն բարդ անօրգանական նյութերը, որոնցից մեկը թթվածին է՝ մինուս երկու օքսիդացման աստիճանով: Հիմքեր, քիմիական նյութեր, որոնք թթուների հետ առաջացնում են աղեր։Աղեր կոչվում են այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի կատիոններից և որևէ թթվային մնացորդի անիոններից։ Թթուները այն նյութերն են, որոնք կազմված են ջրածնից և թթվային մնացորդից:
Էջ 12 Վարժ. 4
Օքսիդ — Na2O, Cl2O7, CO2
Հիմք — CuOH, LiOH, NH4OH,Fe(OH)2, Fe(OH)3
Թթու — HNO2, H2SiO3, HCl, H2SO3
Աղ — Ba(NO)3, K2CO3, CaSiO3, ZnSO4, Ca3PO4
Էջ 17 Վարժ. 1
Օքսիդներ են կոչվում երկու տարրից կազմված այն բարդ անօրգանական նյութերը, որոնցից մեկը թթվածին է՝ մինուս երկու օքսիդացման աստիճանով: Պերօքիդները հեշտությամբ արձակում են թթվածին։ Օրգանական շատ նյութերի պերօքսիդները պայթյունավտանգ են, օրինակ ացետոնի պերօքսիդը, մասնավորապես, նրանք հեշտ ձևավորվում են ֆոտոքիմիական եղանակով թթվածնի առկայությամբ լուսավորման եթերներով:
Էջ 17 Վարժ. 2
բ)  ածխածնի (IV)  օքսիդ
ե)  ազոտի (II)  օքսիդ
Էջ 17 Վարժ. 3
հիմնային — K2O, CaO, MnO2, Al2O3, ZnO, Mn2O7, CrO3
թթվային — SO2, SiO2, N2O5,  BaO, SO3, CO, CO2, N2O
Էջ 17 Վարժ. 4
4Li+O2 → 2Li2O
O2+2Ba → 2BaO
4P+5O2 → 2P2O5
2Al+Cr2O3 → Al2O3+2Cr
Na2O+2HCl → H2O+2NaCl
BaO+H2SO4 → BaSO4+H2O
Na2SO3+HCl → H2O+2NaCl+SO4
2CrO+C → 2Cr+CO2
Էջ 17 Վարժ. 5
2Cu+O2=2CuO
CuO+H2SO4=CuSO4+H2O
CuSO4+2NaOH→Na2SO4+Cu(OH)2
Cu(OH)2→H2O+CuO
Cu(OH)2+2NaCl→2NOH+CuCl2