Posted in Հայոց լ․ նոյեմբեր, հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու 04.11.2019

Լեզու

  • Գրականության տեքստից գտիր մեկական բայ սահմանական եղանակի վաղակատար ներկա, անկատար անցյալ, անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերով։

Վաղակատար ներկա – եղել է, երրորդ դեմք, եզակի

Անկատար անցյալ – հյուսում էր, երրորդ դեմք, եզակի

Անցյալ կատարյալ – ննջեց, երրորդ դեմք, եզակի

  • Գտիր դերբայները, որոշիր՝ որ դերբայներն են, եթե անորոշն է, որ հոլովով է։

Շրջում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Պատմելու – անորոշ, սեռական հոլով

Հյուսում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Վառում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Վաստակում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Գնում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Այրում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Դեգերում էր – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, անցյալ

Գտնելու – անորոշ, սեռական հոլովՊաշտպանվելու – անորոշ, սեռական հոլով

Սառած – անկախ, հարակատարԼքված – անկախ, հարակատար

Ծվարել – անորոշ, ուղղական

Սփռում է – կախյալ, անկատար, երրորդ դեմք, եզակի, ներկա

  • Գտիր դերանունները, որոշիր տեսակը, եթե հոլովված են, նաև հոլովը։

Նրան – անձնական դերանուն, տրական հոլով, երրորդ դեմք, եզակի

Ով – հարաբերական

Նրա – անձնական դերանուն, սեռական հոլով, երրորդ դեմք, եզակի

Իր – անձնական դերանուն, սեռական հոլով, երրորդ դեմք, եզակի

Նա – անձնական դերանուն, ուղղական հոլով, երրորդ դեմք, եզակի

Մի – անորոշ

Այսպես – ցուցական

Այն – ցուցականՈրի – հարաբերական դերանուն, սեռական հոլով

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s