Posted in Uncategorized

Հայոց լեզու 25.09.2019

Առաջադրանքներ

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ, կազմիր նախածանցավոր բառեր։
    9եր

Գերխնդիր, պարագիծ, տարական, ապուշ, ընդեմ, դժգեմ։ Ընդարցակ, արտերկիր, մակդիր, չկամ, ենթահարց, բաղաձայն։Դժգոհ, անդրշիրիմ, ենթադաս, մակաբույծ, հակաթույն, արտասովոր։Ենթակողմ, հարություն, ապաշնորք,  բացորոշ, թերաշնորք, մակդիր։Փոխարքա, տգեղ, ստորաքարշ, ներգաղթ, տրամաբան, համաձայն։Նախավկա, տհաճ, մակնիշ, բացակա, ենթասպան, ընդհատ։

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառեր կազմիր.
    9եր1

Փաստացի, ստուգարք, ջնջոց, տանջանք, տիրացու, լեզվանի։Մահածու, հավաքույթ, զգայուն, չափածո, պատվիրան, գեղանի։Գուժական, հավաքածու, ալեակ, վարույթ, զգոն։Վարձու, ծորան, ելուստ, ջնջոց, նրբին, խեցեղեն։Սփոփանք, աժույթ, ծորուն, զազրելի, փութկոտ, մատույց։Խցիկ, թավուտ, որսկան, հնոտի, գործոն, ազդու։

  1. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառեր կազմիր.
    9եր2

 

Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Գրականություն․․․

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին-ից կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» զրույցի առաջին հատվածը՝ էջ 10-11։ Կարդա նաև աշխարհաբար տարբերակը։ Համեմատիր։ Կատարիր առաջարկվող առաջադրանքները։

Զայսու ժամանակ միաբանեալ Ալանք լեռնականօքն ամենայնիւ, յինքեանս արկանելով եւ զկէս Վրաց աշխարհին` մեծաւ ամբոխիւ տարածեալ ընդ աշխարհս մեր: Ժողովէ եւ Արտաշէս զիւրոց զօրացն բազմութիւն, եւ լինի պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց: Սակաւ ինչ տեղի տայ ազգն Ալանաց, եւ գնացեալ անցանէ ընդ գետն մեծ Կուր, եւ բանակի առ եզերբ գետոյն ի հիւսիսոյ եւ հասեալ Արտաշէս բանակի ի հարաւոյ, եւ գետն ընդ մէջ նոցա:

Բայց քանզի զորդի Ալանաց արքային ձերբակալ արարեալ զօրացն Հայոց ածեն առ Արտաշէս` զխաղաղութիւն խնդրէր արքայն Ալանաց, տալ Արտաշիսի զի՛նչ եւ խնդրեսցէ. եւ երդմունս եւ դաշինս ասէր հաստատել մշտնջենաւորս, որպէս զի մի՛ եւս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից ելցեն յաշխարհս Հայոց: Եւ չառնուլ յանձն Արտաշիսի առ ի տալ զպատանին` գայ քոյր պատանւոյն յափն գետոյն ի դարաւանդ մեծ, եւ ի ձեռն թարգմանաց ձայնէ ի բանակն Արտաշիսի:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

Հատվածը բարձրաձայն կարդա գրաբար և աշխարահաբար:

Այս բառերն ու բառաձևրը գտիր և դուրս գրիր գրաբար հատվածից. ժողովում է-ժողովէ, լինում է-լինի, տեղի է տալիս (նահանջում է)-ինչ տեղի տայ, անցնում է-անցանէ, բանակում է (բանակ է դնում)-բանաի ի յարաւոս, գալիս է-գայ, ձայնում է (ձայն է տալիս)-ձայնե, այս ժամանակ-զայսու ժամանակ, պատանու քույրը-զպատանին գայ քոյր, գետի ափը-ընդ գետն, Արտաշեսի բանակը-Արտաշէս բանակի, գնալով- գնացեալ , հասնելով-հասեալ, միաբանվելով-միաբանեալ,բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով-միաբանեալ Ալանք լեռնականօքն ամենայնիւ, ձերբակալելով-ձերբակալ, մեծ բազմությամբ-զօրանց բազմութիւն, երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև-ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց, Ալանների արքայի որդուն- զորդի Ալանաց արքային, գետը նրանց միջև-գետն ընդ մէջ նոցա, երդումներ և դաշինք-երդմունս եւ դաշինս, ալանների երիտասարդները-մանկունք Ալանաց:

Գրիր այս բառերի նույնանիշները (նույն իմաստն ունեցող բառեր).

Վրաց աշխարհ-Վրաստան, Հայոց աշխարհ-Հայաստան:

Ի՞նչ վերաբերմունք ունի հեղինակն ալանների նկատմամբ (գրիր և պատճառաբանիր):

Իմ կարծիքով լավ, քանի որ հեղինակը համ նկարագրում էր համ էլ գովում։ 

Ի՞նչ իմացար Արտաշեսի և Սաթենիկի մասին:

Իմացա, որ Արտաշեսը գերի էր վերցրել Ալանների որդուն իսկ Սատենիկը Ալանների թաքավորի դուստրն էր։Կռվի ժամանակ Սաթենիկը գնում է այնտեղ և բարձր ձայնով գոռում եղբորը։