Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Քիմիա տնային աշխատանք, Uncategorized

Նյութերի հատկությունը ֆիզիկական և քիմիական ֆիզիոլոգական հատկությունները

  • Ատոմի կառուցվածք

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է։Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է։էլեկտրաչեզոք նշանակում է ատոմի ներսում գտնվող տարրական մասնիկների դրական և բացասական թվերը իրար հավասար են։Ատոմը կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից և միջուկի շուրջը պտտվող բացասական լիցքավորված էլեկտրոններից։

  • Քիմիական տարրերի պարբերական օրենք
Մենդելեևը տարրերի համակարգման հիմք ընդունեց տարրի ատոմային զանգվածը՝  որպես ճշգրիտ չափելի ու կասկած չհարուցող հիմնարար քանակական հատկանիշ:

Նրան հաջողվեց բացահայտել տարրերի ատոմային զանգվածի ու քիմիական հատկությունների միջև առկա համընդհանուր պարբերական կապը:

Մենդելեևը 63 հայտնի տարրերի համար կազմեց առանձին քարտեր՝ գրանցելով յուրաքանչյուր տարրի և նրա միացությունների վերաբերյալ առավել կարևոր տեղեկությունները` քիմիական նշանը, անվանումը, բնույթը, հարաբերական ատոմային զանգվածը, օքսիդների, հիդրօքսիդների, բնորոշ աղերի  բանաձևերը և այլն:
Օրինակ ՝․
Նատրիում   11
 Na
Na2O – օքսիդ,պինդ  
NaOH – հիմք
NaCI– քլորիդ
Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են այդ տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:
  • Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը՝ աղյուսակաը

Ատոմի սահմանումը

Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության մասնիկների արդյունքն է։Ներկայումս հայտնաբերվաց է 300 տարրական մասնիկ։

Ատոմի բաղադրությունը

Պրոտոն-P<-1,+1>

Նեյտրոն-o1n

Էլեկտրոն-e

Իզոտոպներ

Մակրո տարրեր-C, H, O, N, P, S

Միկրո տարրեր-Fe, Na, Cl, Mg, Ca, Br, I, F, Cu, Zn, Mn, Ag, Au.

H<1,+2>-պրոտիում⇒Z=+1

H<2,+1> (D)-դեյտերիում⇒Z=+1

H<3,+1>(T)-տետրիում⇒Z=+1

Միջուկում  որոշում է նետրոնների թիվը։N=A-Z