Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն․․․

Դաս 2(16.09_20.09.19)
Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Image result for Նուկլեինաթթուներ

Կառուցվածք

Նուկլեինաթթուների պոլիմեր մոլեկուլները կոչվում են պոլինուկլեոտիդներ։ Նուկլեոտիդները միմյանց են միանում ֆոսֆոդիեթերային կապի միջոցով։ Քանի որ նուկլեոտիդներում գոյություն ունեն միայն 2 տեսակի շաքարային օղակներ՝ ռիբոզան ու դեզօքսիռիբոզան, ապա գոյություն ունեն միայն 2 տեսակի նուկլեինաթթուներ՝ ԴՆԹ–ն և ՌՆԹ–ն։

ԴՆԹ և ՌՆԹ

 • ԴՆԹ. Շաքարային օղակը դեզօքսիռիբոզն է, ազոտական հիմքերը՝ գուանինը (G), ցիտոզինը (C), ադենինը (A) և թիմինը (T)։ ԴՆԹ–ն կազմված է 2 հակազուգահեռ նուկլեոտիդային շղթաներից։
 • ՌՆԹ. Շաքարային օղակը ռիբոզն է, ազոտական հիմքերը՝ գուանինը (G), ցիտոզինը (C), ադենինը (A) և ուրացիլը (U)։ Ռիբոզայի առանձնահատկությունների շնորհիվ ՌՆԹ–ն հաճախ ունի տարբեր երկրորդային և երրորդային կառուցվածքներ, առաջացնելով կոմպլեմենտար տեղամասեր շղթայի տարբեր հատվածների միջև։
Posted in English, Uncategorized

Homework…

Boston tea party

The Boston Tea Party arose from two issues confronting the British Empire in 1765: the financial problems of the British East India Company; and an ongoing dispute about the extent of Parliament’s authority, if any, over the British American colonies without seating any elected representation. The North Ministry’s attempt to resolve these issues produced a showdown that would eventually result in revolution.

They boarded the ships and threw the chests of tea into the Boston Harbor. The British government responded harshly and the episode escalated into the American Revolution. The Tea Party became an iconic event of American history, and since then other political protests such as the Tea Party movement have referred to themselves as historical successors to the Boston protest of 1773.

The Tea Party was the culmination of a resistance movement throughout British America against the Tea Act, which had been passed by the British Parliament in 1773. Colonists objected to the Tea Act because they believed that it violated their rights as Englishmen to “no taxation without representation”, that is, to be taxed only by their own elected representatives and not by a British parliament in which they were not represented. In addition, the well-connected East India Company had been granted competitive advantages over colonial tea importers, who resented the move and feared additional infringement on their business. Protesters had successfully prevented the unloading of tea in three other colonies, but in Boston, embattled Royal Governor Thomas Hutchinson refused to allow the tea to be returned to Britain.

The Boston Tea Party was a significant event in the growth of the American Revolution. Parliament responded in 1774 with the Intolerable Acts, or Coercive Acts, which, among other provisions, ended local self-government in Massachusetts and closed Boston’s commerce. Colonists up and down the Thirteen Colonies in turn responded to the Intolerable Acts with additional acts of protest, and by convening the First Continental Congress, which petitioned the British monarch for repeal of the acts and coordinated colonial resistance to them. The crisis escalated, and the American Revolutionary War began near Boston in 1775.

Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Գրականություն․․․

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին

Կարդա  «Ձմեռն էանց» բանաստեղծությունը (էջ 9)ուսումնասիրիր բառարանը։ Կատարիր առաջադրանքները։

Հիշիր «Արտաշես և Սաթենիկ» պատմությունը, կարդա այդ պատմության մի հատվածը (էջ 10)։ Կարդա նաև աշխարհաբար հատվածը, համեմատիր։ Գտիր բառային տարբերությունները։

Գրաբար

Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 • Աշխարահաբար դարձրու եղեւ, արձակեաց բառաձևերը:

եղեւ-լինել, արձակեաց-արձակեց։

 • Աշխարհաբար դարձրու հատվածը և վերնագրիր:

Ձմեռն անցավ,անձրևներն անցան և գնալով հեռացան։Ծաղիկներ երևացին մեր երկրում, եկավ ուտելու ժամանակը, լսվեց մեր երկրում տատրակի ձայնը։Թզենին արձակեց իր բողբոջները,մեր ծաղկած որթերը տվեցին իրենց բույրը։Վեր կաց արի ,իմ ծանոթ,իմ գեղեցիկ, իմ աղավնի, և արի դու։ Ցույց տուր ինձ քո տեսքը և լսելի դարձրու ինձ քո խոսքը, որովհետև քո խոսքը քաղցր է և քո տեսքը գեղեցիկ։

 • Որտե՞ղ (ո՞ր բառում, բառակապակցության մեջ կամ հատվածում) է արտահայտված բանաստեղծության տրամադրությունը:

Բողբոջներ-այս բառից հասկանում եմ, որ ծաղիկ կամ ծառ տալիս է նրանց գեղեցիկ բողբոջը։Այն ինձ ուրախեցնում է նրա գեղեցիկ բառով քանի, որ տեքստի մեջ գրված է <Թզենին արձակեց իր բողբոջները,մեր ծաղկած որթերը տվեցին իրենց բույրը>, իմ կարծիքով այն գեղեցիկ է հնչում։

 • Ո՞րն է այս բանաստեղծության մեջ արտահայտված զգացումը:

Ցույց տուր ինձ քո տեսքը և լսելի դարձրու ինձ քո խոսքը, որովհետև քո խոսքը քաղցր է և քո տեսքը գեղեցիկ։Իմ կարծիքով այդ հատվածը դա սա՛ է։Հեղինակը շատ զգացմունքային է արտահայտել և գրել սա։ 

Posted in հայոց լեզու, Uncategorized

Հայոց լեզու 20.09.2019

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
  Մեր աչքի առջև էին հինավուրձ ճարտարապետական կոթողները, վերասլաց գմբեթներով տաճարները։ Որքա՜ն իմաստուն մտքեր են բողբոջել ու ծաղկել նրանց կամարների տակ, որքա՜ն մագաղաթներ են զարդարվել մեսրոպյան մարգարիտներով ու անկրկնելի գույնզգույն մանրանկարներով։ Այո՛, դա հին ու իմաստուն երկիր էր, աղքատ, սակայն վեհ մի երկիր, որտեղ գեղջուկի անխոնջ տքնությամբ անջդի հողերն առատ բերք էին պարգևում ու կյանք տալիս իմաստությանը։Եվ այդ ամենը հիմա անուրջ է, որ հոդս է ցնդել ամպի քուլայի պես։ Այդ երկրից մենք՝ հայերս, թողել էինք ու հեռացել անզոր մղկտալով։ Սուր ու արտասուն եղավ։ Հեծկլտոցը, աղեխարշ ճիչերը սիրտ էին կեղեքում, կոկորդ խեղտում. անակնկալ խորդակը մոլեգին իջել էր հինավուրձ երկրի վրա։ Անդրեն բռնակալն իր սուրը կափկափեց դեպի խոնարհ գեղչուկի խեղճ հյուղը, և միլոնավոր ամբասիր սրտեր խողխողեց։ Անթիվ երազներ իսպառ վերացան, և անհամար հույսեր՝ նվիրական, եթերային, ի դերև ելան։ Հատուկենտ մարդիկ փրկվեցին այդ անդրեն հաշվեհարդարից։
 2. Վերականգնիր տրված բառերի հնչյունափոխված մասերի անհնչյունափոխ ձևը.
  զուգահեռ-զույգ, շահութաբեր-շահույթ, կենսագիր-կյանք, կուսական-կույս, գուժկան-գույժ, բուսակեր-բույս, սառցահատ-սառույց, քնքշություն-քնքուշ, թունավոր-թույն, մատենագիր-մատյան, ձնաբուք-ձյուն, վիմարձան-վեմ, գիտակ-գետ, ընչացք-ունչ, գիտակ-գետ, քրմապետ-քուրմ, ամրոց-ամուր, օժտված-օրժիտ, պղծել-պղինձ, մտացածին-միտ։
 3. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և նոր բառ ստացիր.
  9-երինլ

Կապասպառ, եռահարկ, չարքաշ, կապտե, ինքնաթիռ, հրավիրատոմս։Մարտաձեռ, հանդես, նավաչափ, հախան, խոտհունձ, ելակետ։Փափկասուն, կիսահոգի, գլխապտույտ, սևերես, ճեմասրահ, դիմափոշի։

 1. Վանկատիր տրված բառերը, որոշիր՝ քանի բաց ու քանի փակ վանկ կա.
  9-երի1

Պաղ-պա-ջել, խա-թա-րել, կա-րկա-մել, երե-րալ, խոր-հել, խո-րո-վել, երկ-բա-յել, ծա-ծա-նել, ճա-նա-պար-հոր-դել, փ-շրել։

Մե-կն-վել, գա-լա-րել, դա-ռնալ, հա-գե-նալ, վար-ար-ել, շո-յել, պա-րու-րել, սփո-փել, փու-թալ, բուժ-ել։