Posted in English, Uncategorized

English…

1.Trndez

Картинки по запросу trndez

Traditionally Armenians make a bonfire, go round it and jump over the fire on the evening of February 13 or early on February 14 when the Armenian Church celebrates the Candlemas Day, or Tiarn’ndaraj (Trndez), which is one of the most beloved holidays among newly-weds.This is a joyful holiday in all provinces and villages of Armenia, as well as in capital Yerevan, celebrated by young adults, newly-weds and all families in general. People make bonfires in their yards, make circles and go round the bonfire, and in the end they jump over the flame. Newly-weds jump over the fire in couples, and on this day recently married women usually receive gifts from their mothers-in-law.

2.Easter, Holiday Resurrection.

Картинки по запросу 2.Easter, Holiday Resurrection.

Easter or “Zatik” in Armenia is one of the most colorful, joyful celebrations of the year. With traditions dating back thousands of years, visitors are invited to church ceremonies, to participate in community events, to feast like the locals and enjoy the warmth and hospitality of the region. Incense wafts from inside candlelit cathedrals, Easter eggs are dyed, often in dark red for the blood of Christ. Voices everywhere are raised in greeting and response of “Krisdos haryav ee merelotz!” – Christ is risen!” and “Orhnyal eh harootiunun Krisdosee!” – “Blessed is the resurrection of Christ!” while Easter eggs are cracked together! Sweet bread is shared and the table is decorated with colored eggs nestled in dishes of fresh spring grass. Armenia is filled with ancient temples, monasteries and churches, rich sacred and historical sites and the Holy Week of Easter is the most important time in this most ancient of Christian cultures. It was here in 301AD that Armenia officially adopted Christianity as the state religion. The rich history and culture, incredible scenery, continental climate, and modern amenities combine to make Armenia an unforgettable experience for travelers. From the mountain meadows of Tsakhkadzor to the historic churches of Echmiadzin, the cognac cellars and urban pulse of Yerevan, come and celebrate this most joyous of holidays in Armenia!

3.Wine in Armenia

Картинки по запросу wine in armenia

Every nation can say that they are an ancient country but can’t prove what they are saying. Armenia is a nation that can do both of them. Our benefit is that we can say and confirm. We are a country that has a history and already 6000 years is producing one of the best wine in the world. And the additional proof of it is the first winery that discovered in Armenia.Want to discover Armenia? Just drink a glass of wine, and you will feel the history in only one glass.

Posted in Քիմիա դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Քիմիա 09.12.2019

Դաս 1. Կրկնողություն` 

  • Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ:

Ֆիզիկական մարմինը ունի ծավալ և զանգված։Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կազմված է նյութերից։ծավալը <<v>>։

  • Ի՞նչ է նյութը, պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ:

Նյութի սահմանում ՝

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող միմիանց հետ փոխազդող փոքրագույն մասնիկների համախումբ է, կարող են լինել <ատոմ, մոլեկուլ, իոն>։Իրեն բնորոշ բաղադրությամբ կառուցվածքով և հատկություններով օրհտված։Այսօրվա դրությամբ մեզ հայտնի է մոտավորապես 30միլ․ նյութ։Նյութերը դասակարգում են ըստ բաղադրության պարզ նյութերի և բարդ նյութերից։Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից, պարզ նյութերը մոտավորապես 400հատ են։Կան տարրեր, որոնք առաջացնում են մի քանի պարզ նյութեր, օրինակ թթվածին։ 

  • Անօրգանական և  օրգանական  նյութերի  օրինակներ:
  • Մաքուր նյութեր,խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ):
  • Նյութի բաղադրությունը՝մոլեկուլ,ատոմ , իոն (կառուցվածքը,բաղադրությունը):
  • Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական:

Տանը առաջադրանք ՝․

Ինչ նյութերից կարելի է պատրաստել ամանեղեն։

Արդեն 21-դարն է և մարդիկ ավելի շատ բաներ են մոգոնում ամանեղեն պատրաստելու համար։Օրինակ փայտ, մետաղ, ոսկի, արծաթ, ապակի, կավ ևայլն։

Ինչ նյութերից են պատրաստում զարդեր, խողովակները և արձան։

Պլասմաս, քար, ոսկի, արծաթ, մետաղ, ալիումին, երկաթ, փայտ, պլասմաս, կավ և ապակի։