Posted in English, Uncategorized

Classwork…

The child and his mother:

A curious child asked his mother: “Mommy, why are some of your hairs turning grey?”

The mother tried to use this occasion to teach her child: “It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of my hairs grey!”

The child replied innocently: “Now I know why grandmother has only grey hairs on her head.”

Մի հետաքրքրասեր երեխա մայրիկին հարցրեց.

– Մա՛մ, ինչո՞ւ են քո մազերից մի քանիսը սպիտակում:

Մայրիկը փորձեց օգտագործել առիթը և կյանքի դաս սովորեցնել երեխային: Նա պատասխանեց.

– Քո պատճառով, սիրելի՛ս, քո յուրաքանչյուր վատ արարքից հետո իմ մի մազը սպիտակում է:

Երեխան անմեղ-անմեղ պատասխանեց.

– Հա, հիմա արդեն պարզ է, թե ինչու են տատիկի բոլոր մազերը սպիտակ: Խեղճի գլխին մի սև մազ չի մնացել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s