Posted in Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն…

1.Գտիր զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 100աստիճան է:
IMG_2373.JPG
2.Եռանկյան կողմերը հավասար են 6, 8, 10: Գտիր  այն  եռանկյան պարագիծը, որի  կողմերը տրված եռանկյան միջին գծերն են:
img_2374
3.Սեղանի հիմքերը հարաբերում են ինչպես 2:3, իսկ միջին գիծը 10 սմ է:  Գտիր  սեղանի հիմքերը:
img_2375
4. Ուղղանկյուն սեղանի մեջ սուր անկյունը 45 աստ. է: Փոքր սրունքը  և փոքր հիմքը 10  սմ են: Գտիր սեղանի մեծ հիմքը:

5. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 30 աստ. է իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2 սմ 3 սմ: Գտիր զուգահեռագծի մակերեսը:

6. Գտիր 10, 10, 12 կողմերով եռանկյան բարձրությունները:

7. Հավասարասրուն  սեղանի պարագիծը 32 սմ է, սրունքը 5 սմ, իսկ մակերեսիը 44սմ քառ.: Գտիր սեղանի բարձրությունը:

8.Ապացուցիր,  որ շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետը հավասարահեռ է նրա կողմերից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s