Posted in Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտություն //12

Այս դասին խոսեցին խրախուսելու և պատիժ հարցերի շուրջ:Մեզ նաև միացավ ընկեր Մարալը:Մենք օրինակը բերեցինք մեր դպրոցի վրա:Երբ մեզ ցածր գնահատական են դնում մեզ խրախուսում են և դնում միքիչ բարձր, որպիսի մենք ավելին ձկտենք:Եթե կա այնպիսի սովորող, որը չի կարողանում նաև ձկտել ապա մեր դպրոցը նորից խրախուսում է:Մեր դպրոցը և մեր դասատուները մեզը ամեն անգամ խրախուսում են, իսկ կան այնպիսի դպրոցներ, որտեղ չեն խրախուսում և ևս մեկ անգամ շանս չեն տալիս դա կարող է երեխայի հոգեվիճակի վրա վատ ազդել:Երեխան կարող է չխոսել և չշբվել, իսկ դա մեր դպրոցին միայն բերում է վատ խնդիրներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s