Posted in հայոց լեզու, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Uncategorized

Աշխարհը հնորյա բայց նորաստեղծ….

Без названия

Կան մարդիկ ասում են, որ նրանց համար աշխարհը նորաստեղծ է այսինքն նոր բաներ են ստեղծվում տարբեր օրեր և ժամեր:Իմ համար աշխարհը հնորյա է և նորաստեղծ:Օրինակ մեր հայրենիքում կան բաներ, որ հին են մնացել այն դարերից, իսկ հիմա այդ հնությունները դարձնում են նորաստեղծ և ավելի նորը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s