Posted in ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, Երկարաժամկետ նախագիծ, Uncategorized

Երկարաժամկետ նախագիծ…

Փաստեր աշխարհից

Իմ Կարծիքը՝.

Ես ընտրել եմ այս նախագիծը քաին, որ ես ցանկանում եմ ծանոթանալ հետաքրքիր  երկրների հետ ցանկանում եմ իմանալ ավելին քան իմացել եմ:Այս նախագծին մասնակցում է Լիլի Ավագյանը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s