Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

Դաս 17(16.04-20.04.18)

Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։Էջ 132-138:

Ականջավոր բու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s