Posted in Uncategorized

Դասարանական աշխատանք․ Քիմիա

Mо – (H) = 0,00000000000000000000000000167կգ = 1,67*10-27կգ

Мо – (О) = 0,00000000000000000000000000266կգ = 2,66*10-26կգ

Mo – (C) = 0,000000000000000000000000002կգ = 2*10-26կգ

Ar

Զ․ա․մ․=1\12 Mo(C) = 2*10-26կգ = 166*10-27կգ

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե տարրի մեկ ատոմի զանգվածը, քանի անգամ է մեծ զ․ա․մ․-ից։

Ar (H) = Mo (H) զ․ա․մ․ = 1,67*10-27/1,66*10-20կգ

Ar (O) = Mo (O) զ․ա․մ․ = 2,66*10-27/1,66*20կգ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s