Posted in Uncategorized

Փոքրիկ Առակներ

Մարդը սարդոստայնում
Սպասելը նույնպես հեշտ աշխատանք չի։

Ես համաձայն եմ այս կետի հետ որովհետև հեշտ չէ սպասել:

Փտում
Ես էլ եմ քայլում ժամանակի հետ։

Ես համաձայն եմ այս կետի հետ որովհետև ժամանակն է քեզ ծերացնում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s