Posted in Uncategorized

Կենսաբանություն 25.09-29.09.

Դաս 2

Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:

 

  1. Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:

2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը, (ովքեր  չեն բացատրել):

Կաթը թթվում է բակտերիաների շնորհիվ: Կաթը, երբ եռացնում ենք հետո թողնում մի քանի օր բակտերիաների շնորհիվ կաթը թթվում է, քանի որ կա բակտերիաների տեսակներ, որոնք թթվեցնում են սննդամթերը: Կաթի թթվելու վրա կարող է նաև ազդել C վիտամինի պակասը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s