Posted in Uncategorized

Անհատականացված ուսուցում

https://marietsimonyan.wordpress.com/2016/11/12/3426/

 

Այս ամենը ասում է նրանց հետազոտական աշխատանքների մասին:Օրինակ թարգմանության և տարբեր լեզուների աշխատանք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s