Posted in Uncategorized

Մայրենի

Անհաղթ աքլորը

Բալանի՝

Ես հասկացա, որ ինչ լավ լուր իմանում ես պետք է բոլորին հայտնես, քո լավ լուր։Իսկ թագավորը հենց իմացավ միանքամից խլեց իսկ հետո աքլոր բոլոր լուրը հայտնեց։Եվ թաքավորին մատնեց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s