Posted in Uncategorized

Ես տոնածառ եմ….

 

images.jpgԵս տոնածառ եմ:Ինձ պահում են խորդանոցում երբ ձմեռը մոտենում է բոլոր երեխաները ուրախությամբ ինձ զարդարում են և ուրախությամբ հիյանում են իմ լույսերով:Ինձ կարծես բոլոր երեխանեը սիրում են:Երբ ինձ մոտենում են ես վախենում եմ քանի, որ կարող են ինձ վնասել:Ես սիրում եմ, որ ինձ վրա խաղալիքներ են դնում  են գեղեցիկ և փայփլուն փայլեր:Նաև այնպեսել է լինում, որ ծնողներնել են սիրում ինձ:Երբ ինձ դնում են խորդանոցում ես հիշում եմ թե ինչքան են սպասում երեխաները, որ ինձ նորից գեղեցկացնեն:

Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ

 

 

 

Posted in English, Uncategorized

History of Christmas

In the early 17th century, a wave of religious reform changed the way Christmas was celebrated in Europe. When Oliver Cromwell and his Puritan forces took over England in 1645, they vowed to rid England of decadence and, as part of their effort, cancelled Christmas. By popular demand, Charles II was restored to the throne and, with him, came the return of the popular holiday.

The pilgrims, English separatists that came to America in 1620, were even more orthodox in their Puritan beliefs than Cromwell. As a result, Christmas was not a holiday in early America. From 1659 to 1681, the celebration of Christmas was actually outlawed in Boston. Anyone exhibiting the Christmas spirit was fined five shillings. By contrast, in the Jamestown settlement, Captain John Smith reported that Christmas was enjoyed by all and passed without incident.

After the American Revolution, English customs fell out of favor, including Christmas. In fact, Christmas wasn’t declared a federal holiday until June 26, 1870.maxresdefault.jpg