Posted in English, Uncategorized

Homework

 Text 16,page 16 to retell, 17 translate. ex.7,8,9.page 27(Round up 3)

Translate.

Նասրեդինի ծեր ընկերներից մի քանիսը խոսում էին իրենց քաղաքի երիտասրադների մասին: Նրանք բոլորով համաձայնվեցին, որ ծերերը ավելի իմաստուն են, քան երիտասարդները: Ծեր ընկերներից մեկը ասաց.

-Բայց երիտասարդները ավելի ուժեղ են, քան ծերունիները:

Բոլորը համաձայնեցին, որ դա ճիշտ է, բացառությամբ Նասրեդինը ասաց.

-Ոչ, ես ուժեղ եմ հիմա, ինչպես երիտասարդ ժամանակ էի:

-Ինչ նկատի ունես,-ասացին նրա ընկերները,-Ինչպես դա հնարավոր է:

Բացատրիր ինքդ քեզ:

-Լավ,-ասաց Նասրեդինը,-իմ դաշտի մի անկյունում կա ժայռ: Երբ ես երիտասարդ էի փորձում էի տեղափոխել այն, բայց չէի կարողանում իմ ուժը բավարար չէր: Ես հիմա ծեր մարդ եմ,և երբ կարող եմ դա տեղափոխել, դեռևս չեմ կարող:

Անծանոթ բառեր-Unknows words.

agree-համաձայնվել

wise-իմաստուն

 

7. 1)  The  italian restuaruant near my house.

2) The cinema and watch a film.

3)  New James Bond film is really exiting!

4) The James bond films.

5) a note for my mum.

6) Wheres the pen.

8. 1) x

2) x

3) +

4) x

5)  +

6) x

7) x

9. 1) 

2) the

3) 

4) the

5) the

6) the

7) the

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s