Posted in English, Uncategorized

English

There was a big garden near Nasreddin’s house, and it had a lot of fruit trees in it. One day Nasreddin saw some beautiful apples on one of them. He went home and got a ladder, put it against the high wall of the garden and climbed up. Then he pulled the ladder up, put it down on the other side, and climbed down into the garden. Just then a gardener came round a corner and saw him.
‘What are you doing here ?’ he shouted.
Nasreddin thought quickly and then said, ‘ I am selling my ladder.’
‘Selling your ladder ? In somebody else’s garden ? Do you think I believe such a stupid story ?’  said the gardener and came towards Nasreddin with a stick.
‘It is my ladder,’ said Nasreddin , ‘and I can sell it where I like. You need n’t buy it if
you don’t want to.’ And he took his ladder and climbed over the wall again.

Թարգմանություն.

Նասրեդինի տան կողքին կար մի մեծ այգի, որտեղ կային պտղատու ծառեր: Մի օր Նասրեդինը տեսավ շատ գեղեցիկ խնձորներ նրանցից մեկի վրա: Նա գնաց տուն և բերեց մի աստիճան, նա աստիճանով բարձրացավ պատի վրա և աստիճանը իջեցրեց մյուս կողմը: Ինքն էլ իջավ այգին: Հանկարծ այգեպանը տեսավ նրան և բղավեց.

-Ինչ ես անում:

Նասրեդինն արագ մի բան մտածեց և ասաց.

-Աստիճանն եմ ծախում:

-Ուրիշի այգու՞մ, դու մտածում ես որ ես կհավատա՞մ այս հիմար պատմությանը:

-Սա իմ աստիճաննն է և ես իրավունք ունեմ այն  ծախել այնտեղ, որտեղ կուզեմ, դու կարող ես չառնել այ եթե չես ուզում:

Եվ Նասրեդինը վերցրեց աստիճանը և կրկին մագլցեց պատը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s