Posted in Uncategorized

ՄԱՅՐԵՆԻ ՏՆԱՅԻՆ

 

 

 

 

 

 

Առաջադրանքներ.

Գլուխ տասնչորսերորդ. ԴԻԱՆԱ

  • — Ինչո՞ւ են ստեղծվել բոլոր օրենքներ,-հարցրեց Օգին:

ա) Ի՞նչ պատասխանեց Սփանգլերը:

բ) Ի՞նչ կպատասխանեք դուք:

Որովհետև եթե օրենք չլինի մարդիկ կարգին քաղաքավարի չեին լինի:

  • -Խելացի լինելը օգնում է, անկախ նրանից, թե ի՞նչ ես անում:-Լավ,- ասաց Օգին,- իսկ ինչի՞ց կարող եք իմանալ, որ մարդը խելացի:

ա) Ի՞նչ պատսախանեց Սփանգլերը:

բ) Ի՞նչ կպատասխանեք դուք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s