Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Русский Д/З

Вопросы:

  1. Почему Акрисий заточил свою дочь Данаю, чтоб ее никто не видел?потому что девочка была очень красивое
  2. Что он сделал, когда увидел маленького Персея?Наконец Акрисий велел сделать большой деревянный ящик, заключил в него Данаю и сына ее Персея, забил ящик и приказал бросить в море.
Posted in Uncategorized

Մատեմ

1) Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ 2 է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր

է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մա­կերեսի 16 %-ը։

1%=9

16%=144

2) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

300:100=3×20=60

3)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500:100=15×30=450:

1500+450=1950

Լրացուցիչ(տանը)

4)Որքա՞ն է 536-­ի 100 %­ը։

536

5) Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

500:100=5×10=50

500+50=550

6)Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

900:100=9×15=135

800:100=8×20=160

160>135

7)Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.

10%

բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.

1%
8)Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության  4/5 մաս­ն է։
Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։

25×20=500

9)Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով էավելացել թոշակը։

Posted in Uncategorized

Տնային կրկնողություն բնագ

Արդեն գիտեք, որ թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները հա­ մարվում են օքսիդացման ռեակցիաներ։ Դրանց հե­ տևանքով առաջացած նյութերն անվանում են օքսիդ­ ներ։ Օքսիդներ են ստացվում, երբ ածուխը (C), ֆոսֆո­ րը (P), երկաթը (Fe), ծծումբը (S), ջրածինը(H2 ) և այլ նյութեր միանում են թթվածնին: Այդ դեպքում համա­ պատասխանաբար առաջանում են ածխածնի օքսիդ (CO2 ), ջրածնի օքսիդ (H2 O) կամ ջուր, ֆոսֆորի օքսիդ (P2 O5 ), երկաթի օքսիդ (Fe2 O3 ), ծծմբի օքսիդ (SO2 ) և այլն։ Օքսիդը երկու տարրերի ատոմներից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը թթվածինն է։ Մետաղների օքսիդները սովորական պայմաննե­ րում պինդ նյութեր են, իսկ ոչմետաղների օքսիդնե­ րը սովորական պայմաններում կարող են լինել պինդ (P2 O5 ), հեղուկ (H2 O) և գազային (CO2 ) վիճակներում։ Օքսիդները ստացվում են ոչ միայն պարզ, այլ նաև որոշ բարդ նյութեր թթվածնով օքսիդացնելիս։ Օրի­ նակ՝ մոմը բարդ նյութ է, որն այրելիս ստացվում է երկու տեսակի օքսիդ՝ ջուր (H2 O) և ածխածնի օքսիդ (CO2 )։ Այս մասին մանրամասն կծանոթանաք բարձր դասարաններում։ Մեր շրջապատում առկա են բազմաթիվ օքսիդ­ ներ՝ ջրածնի օքսիդը՝ ջուրը (H2 O), ածխածնի օքսիդը՝ ածխաթթու գազը (CO2 ), սիլիցիումի օքսիդը՝ ավազը (SiO2 ) և այլն։ Բազմաթիվ հանքատեսակներ նույնպես պարունակում են օքսիդներ։ Օքսիդները լայն կիրառություն ունեն մարդու կյան­ քում։ Օրինակ՝ չհանգած կիրը (CaO) և ավազը (SiO2 ) օգտագործվում են շինարարությունում (ցեմենտի, բե­ տոնի, ապակու արտադրությունում)։ Ալյումինի օքսի­ դը (Al2 O3 ) կավի բաղադրության հիմնական նյութն է և օգտագործվում է խեցեգործությունում և մետաղական Կալիցումի օքսիդ (CaO) Սիլցիումի օքսիդ (SiO2 ) 18 ԳԼՈՒԽ 1 ալյումին ստանալու համար։ Երկաթի օքսիդից (Fe2 O3 ) ստանում են երկաթ։ Ածխաթթու գազը (CO2 ) լայն կիրառություն ունի հանքային ջրերի գազավորման և հրուշակեղենի ար­ տադրության մեջ։ Կան նաև օքսիդներ, որոնք թունավոր են, ինչպես, օրինակ՝ ծծմբի օքսիդը (SO2 ), ազոտի օքսիդը (NO2 )։ Ազոտի օքսիդը (NO2 ) թունավոր նյութ է