Posted in Uncategorized

English 02.09.2016թ

5. What did Nasreddin say?
Nasreddin said nothing.
6. What did he think?
He thought-‘This is some foolish person who has no work to do and goes about telling other people what to do and what nor to do’.
7. What did the other man do then?
The man continued on his way.
8.What happened after a few minutes?
Of course, after a few minutes, the branch fell and Nasreddin fell with it.
9.What did Nasreddin say then?
‘My God’ he cried ‘that man knows the future’.
10.What did he do?
He ran after him to ask how long he was going to live.
11.Did he find the man?
But the man had gone.

Posted in Uncategorized

02.09.2016թ. Մատեմ

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

6) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b=7×3+5×5=46

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=10x(7+5):3=40

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=(7-5)x4+7×5=75

դ) 95 ։ b + 49 ։ a=95:5+49:7=Չի լինում

ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=7-7×8+5-5×4=224

զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=(7-7)x(5-5)=0

7) a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի

արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

a+5+20=30

8) Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով,

թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

ա) 51 և 42 թվեր տարբերության արտադրյալը

51-42=9   

բ) քսան ամբողջ ինը տասնչորսերորդի  և  տասներկու

ամբողջ երեք յոթերորդի տարբերությունը

20,9-12,37

գ) 18 և 3 թվերի արտադրյալի և 14 թվի տարբերությունը

18-3=15

15+14=29

դ) երկու  ամբողջ երեք ութերորդի  և հինգ

ամբողջ երեք յոթերորդի արտադրյալը:

2,37- 5,37:

9) 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞  նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

78-15=63

63-15=48                     Պատ.` 48:

10) Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման

156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր

արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

156-98=83

98-83=15

90000-83-15:3=29967   Պատ.`29967:

11) Մի գծագրում կան 8 չհատվող եռանկյուններ և

քառանկյուններ։ Նրանք ունեն ընդամենը 26 կողմ։ Քանի՞ եռանկյուն և քանի՞ քառանկյուն կա գծագրում:

 

12) Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի

քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով

ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։