Posted in Uncategorized

Ընկեր Հերմինեն և մի քանի երեխաներ

Երեկ մեզ այցելեցին մի դասղեկ և երկու աղջիկներ:Նրանք մեզ ֆլեշկայով քաշեցին word: Այդ   word-ի մեջ կար կոտորակներ, գումարում հանում, պատկերներ և այլն:Այդ word-ը  շատ հետաքրքիր է ինձ շատ դուր եկավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s