Posted in Uncategorized

Mother’s Day

 

A baby asked God, “They tell me you are sending me to earth tomorrow, but how am I going to live there being so small and helpless?”

“Your angel will be waiting for you and will take care of you.”

The child further inquired, “But tell me, here in heaven I don’t have to do anything but sing and smile to be happy.”

God said, “Your angel will sing for you and will also smile for you. And you will feel your angel’s love and be very happy.”

Again the child asked, “And how am I going to be able to understand when people talk to me if I don’t know the language?”

God said, “Your angel will tell you the most beautiful and sweet words you will ever hear, and with much patience and care, your angel will teach you how to speak.”

“And what am I going to do when I want to talk to you?”

God said, “Your angel will place your hands together and will teach you how to pray.”

“Who will protect me?”

God said, “Your angel will defend you even if it means risking it’s life.”

“But I will always be sad because I will not see you anymore.”

God said, “Your angel will always talk to you about Me and will teach you the way to come back to Me, even though I will always be next to you.”

At that moment there was much peace in Heaven, but voices from Earth could be heard and the child hurriedly asked, “God, if I am to leave now, please tell me my angel’s name.”

“You will simply call her, ‘Mom.’”

Թարգմանություն

Երեխա հարցրեց Աստծուն. «Ինձ ասում եք ուղարկում ինձ երկրի վաղը, բայց ինչպես ես պատրաստվում եմ ապրել այնտեղ լինելու, որպեսզի փոքր եւ անօգնական».

«Ձեր հրեշտակը է սպասում է ձեզ համար, եւ հոգ տանել ձեզ.»

Որ երեխան ավելի հետաքրքրվեց, «Բայց ասա ինձ, այստեղ երկնքում ես չունեմ որեւէ բան անել, բայց երգում եւ ժպտում, երջանիկ լինելու համար»:

Աստված ասաց. «Ձեր հրեշտակը կերգի ձեզ համար, եւ կլինեն նաեւ ժպտալ ձեզ համար. Եւ դուք կզգաք ձեր հրեշտակ սերը եւ շատ ուրախ եմ »:

Կրկին երեխան հարցրեց, «Եվ ինչպես եմ ես պատրաստվում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե երբ մարդիկ խոսում են ինձ հետ, եթե ես չգիտեմ, թե որ լեզուն».

Աստված ասաց. «Ձեր հրեշտակը կասի ձեզ առավել գեղեցիկ եւ քաղցր խոսքերը, դուք կարող եք երբեւէ լսել, եւ շատ համբերությամբ ու խնամքի, ձեր հրեշտակը կսովորեցնեն ձեզ, թե ինչպես պետք է խոսել»:

«Իսկ ինչ եմ ես պատրաստվում անել, երբ ես ուզում եմ խոսել ձեզ».

Աստված ասաց. «Ձեր հրեշտակը չի տեղադրել ձեր ձեռքերը միասին եւ կսովորեցնեն ձեզ, թե ինչպես պետք է աղոթել»:

«Ով կարող է պաշտպանել ինձ»:

Աստված ասաց. «Ձեր հրեշտակը կպաշտպանի քեզ, նույնիսկ, եթե դա նշանակում է, որ վտանգելով դա կյանքը».

«Բայց ես միշտ տխուր, քանի որ ես չեմ տեսնում, քեզ այլեւս»:

Աստված ասաց. «Ձեր հրեշտակը միշտ խոսել ձեզ իմ մասին, եւ կսովորեցնի ձեզ ճանապարհը գալ ետ ինձ, չնայած ես միշտ լինելու ենք ձեր կողքին»:

Այդ պահին այնտեղ շատ երկինքի մէջ խաղաղութի՜ւն, բայց ձայներ Երկրից կարող է լսել եւ երեխան հապճեպ հարցրեց, «Աստված, եթե ես եմ հեռանալ հիմա, խնդրում եմ, ասեք ինձ իմ հրեշտակը անունը»:

«Դուք կարող եք պարզապես զանգահարել նրան, մամ»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s