Երկրաչափություն

Թեմա 1. Նախանական երկրաչափական տեղեկություններ
1.1 Ուղիղ և հատված

l
1.2 Ճառագայթ և անկյուն

j

A ∈ m; B ∈ m; C ∈ m; D ∉ m; E ∉ m; F ∉ m; G ∉ m:
1.3 Հատվածների, անկյունների համեմատումը և չափումը

Ունեն ընդհանուր կետ զուգահեռ չեն ՝

h
1.4 Ուղղահայաց ուղիղներ

Չեն հատվում չունեն ընդհանուր կետ զուգահեռ են ՝

g